نقاش ساختمان کار عینی وظاهری است بعد ازاتمام کار نقاشی ساختمان پیمانکار باید کارنقاشی ساختمان را به صاحبخانه بدون عیب ایراد تحویل دهیدضمنابرای تسویه حساب درسه مرحله پرداخت میشود

نقاشی ساختمان نقاشی منازل نقاشی واحدهای مسکن مهر